Archive for the ‘Zanimljivosti’ Category

Posle bakarnog, bronzanog i gvozdenog – nalazimo se u aluminijumskom dobu!

sreda, jun 15th, 2011

Aluminijum i njegove legure koriste se u raznim granama industrije. Uz vazduhoplovstvo, tu je proizvodnja automobila i kamiona, vagona i brodova, izrada raketa, satelita i svemirskih stanica… Lagane metalne konstrukcije u građevinarstvu danas se ne mogu zamisliti bez aluminijuma. Prehrambena industrija je takođe važan korisnik ovog metala jer je poznato da on ne uništava vitamine u namirnicama. Ogledala najvećih teleskopa prekrivena su tankim slojem aluminjRead More....

Osobine aluminijuma…

sreda, jun 15th, 2011

Aluminijum je srebrnasto sjajan i lagan metal, oko tri puta teži od vode i otprilike isto toliko lakši od gvožđa ili bakra. Elektroprovodljivost mu je vrlo visoka. Po toj osobini nalazi se odmah iza srebra i bakra. Izuzetno je istegljiv i može da se izvuče u žicu dužine preko 1000 m, težine samo 27 gr. Jedini nedostatak mu je mala čvrstoća. Taj nedostatak je rešen dodavanjem drugih metala, čime su dobijene legure izvanrednih osobina. Mada je vrlo reakRead More....

Aluminijum skuplji od zlata!

sreda, jun 15th, 2011

Čvrsta sjedinjenost aluminjuma u stenama i mineralima uslovila je njegovo relativno kasno pojavljivanje u svojstvu čistog metala. Pre nepunih dvesta godina. Godine 1827, nemački hemičar Veler, na osnovu radova svog preteče Ersteda, objavio je metodu dobijanja novog metala, posle niza bezuspešnih pokušaja najpoznatijih hemičara toga doba (Bercelijus, Dejvi). Osobine novog metala bile su iznenađujuće, čime je interes za njegovu proizvodnju naglo narastao.Read More....

Aluminijum na francuskom dvoru!

sreda, jun 15th, 2011

U Francuskoj je, u prvoj polovini 19. veka, vladao car Napoleon III, "mali nećak velikog strica", kako su ga zvali. Da bi zasenio okolinu, priredio je banket na kojem su članovi carske porodice i najuvaženiji gosti jeli priborom od aluminijuma. Ostali su morali da se zadovolje zlatnim priborom. Kasnije, taj isti car je potrošio silno zlato da bi svojoj ličnoj gardi napravio oklope od aluminijuma.

Drago i poludrago kamenje sadrži aluminijum

sreda, jun 15th, 2011

Mnogi minerali koji sadrže aluminijum spadaju u drago ili poludrago kamenje… Korund (Al2O3)je veoma tvrd, bezbojan i prozračan a primese drugih metalnih oksida čine ga različito obojenim. Crveni varijetet je rubin, obojen primesom hroma. Plavi safir je obojen primesama gvožđa i titana. Orijentalni topaz je žut, a orijentalni ametist ljubičast. Orijentalni smaragd je zelen. Pored ovih varijeteta korunda, tu su i drugi minerali koji sadrže aluminijum: akvRead More....

Aluminijum na Mesecu!

sreda, jun 15th, 2011

Aluminijum je najzastupljeniji metal na Zemlji. U odnosu na druge elemente, po količini, nalazi se na trećem mestu, odmah iza kiseonika (47%) i silicijuma (28%). Zbog svoje reaktivnosti, ne postoji kao "samorodni" (slobodan) metal, već je tesno povezan sa drugim elementima pa se većina njegove mase na planeti nalazi se u aluminosilikatima. Ovo ne važi sa Zemljin satelit Mesec. Mesec nema atmosferu a u uzorcima njegovog tla nađena su zrnca čistog aluminijumaRead More....

Aluminijum pre nove ere!?

sreda, jun 15th, 2011

Na komercijalnu proizvodnju aluminijuma dugo se čekalo. Godine 1886. razrađen je elektrolitički metod dobijanja aluminijuma (ni danas, više od jednog veka kasnije, dobijanje aluminijuma ne može se zamisliti bez elektrolize).

Aluminijum se dobija elektrolizom rastvora boksita u istopljenom kriolitu. Proces se izvodi u specijalnoj električnoj peći u kojoj temperatura dostiže hiljadu stepeni. Za dobijanje jedne tone aluminRead More....

Aluminijum je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Al…

sreda, jun 15th, 2011
Aluminijum je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Al. Atomski (redni) broj mu je 13, a atomska masa mu iznosi 26,9815386(13). Zbog njegovih osobina, kao što su mala gustina i velika otpornost na koroziju, legure aluminijuma sa bakrom i molibdenom zvane duraluminijum našle su mnoge primene i koriste se za proizvodnju široke grupe proizvoda - od konzervi do delova za kosmičke brodove. Čist, kristalan aluminijum je krt i lomljiv. Zbog toga što ima veliki afinRead More....