BEAL - Beograd aluminijum profili » Zanimljivosti » Aluminijum je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Al…
Aluminijum je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Al…

Aluminijum je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Al. Atomski (redni) broj mu je 13, a atomska masa mu iznosi 26,9815386(13).

Zbog njegovih osobina, kao što su mala gustina i velika otpornost na koroziju, legure aluminijuma sa bakrom i molibdenom zvane duraluminijum našle su mnoge primene i koriste se za proizvodnju široke grupe proizvoda – od konzervi do delova za kosmičke brodove. Čist, kristalan aluminijum je krt i lomljiv.

Zbog toga što ima veliki afinitet prema kiseoniku, koristi se u procesu dobijanja metala iz njihovih ruda. Naime, zbog te svoje osobine, istisne metal koji želimo da dobijemo, a sam se veže sa kiseonikom. Takav postupak dobijanja metala se zovealuminotermija.